Ogólne Warunki DostawyOgólne Warunki Dostawy

§1

1. Ogólne Warunki Dostawy regulują sposób zawierania umów pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a OPEN REKLAMA Oksana Solnik-Krzyżanowska we Wrocławiu w ramach prowadzonej przez powyższe podmioty działalności gospodarczej.

2. Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:

• Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Dostawy OPEN REKLAMA Oksana Solnik-Krzyżanowska
• Dostawca – OPEN REKLAMA Oksana Solnik-Krzyżanowska we Wrocławiu
• Odbiorca – podmiot gospodarczy działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
• Towar – rzecz oznaczona co do gatunku, wytworzona przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Odbiorcę zamówienia
• Umowa – ”Potwierdzenie zamówienia” dostawy wystawiona przez Dostawcę i potwierdzona przez Odbiorcę poprzez osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy może ono mieć formę e-maila.
• Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Odbiorcę, podpisane przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę, może ono mieć formę e-maila.
§2

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i w terminach określonych w Umowie.

2. Odbiorca zobowiązany jest do odebrania zamówionych rzeczy i dokonania za nie zapłaty na warunkach i w terminach określonych w Umowie.

§3

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące ceny przedmiotu dostawy, sposobu i terminów wpłat ewentualnych zaliczek lub całości ceny, określone są w Umowie.
2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Dostawcę.
3. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Dostawy Dostawcy.
4. Rozliczanie należności Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT.
5. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony.
6. Odbiorca upoważnia niniejszym Dostawcę do przesłania faktury drogą elektroniczną na adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy.
7. Dostawca wystawi fakturę pro forma Odbiorcy przed terminem uzgodnionej zapłaty zaliczki bądź fakturę po wykonaniu zamówienia.
8. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
9. Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§4

1. Termin wyprodukowania przedmiotu dostawy ustalony zostaje w Umowie.
2. Dostawa towaru do Odbiorcy następuje za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wówczas za termin realizacji Umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy przedmiotu dostawy do Odbiorcy.
3. Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z dniem, w którym nastąpiło zlecenie firmie spedycyjnej dostarczenie przedmiotu umowy do Odbiorcy.
4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostarczenia paczek znajdują się na stronie danego przewoźnika. Zwyczajowo do 2 dni roboczych.
5. Ubezpieczenie wysyłki na czas transportu Dostawca realizuje wyłącznie na pisemne zlecenie i koszt Klienta.
6. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Odbiorcę po wysyłce przedmiotu zamówienia, w tym zmiany miejsca lub terminu, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Odbiorcę.
7. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Odbiorcy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowywaniem ponosi Odbiorcy.
8. Dostawca zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieterminowe, niewłaściwe doręczenie przedmiotu dostawy przez firmę spedycyjną.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia, zniszczenie, bądź zagubienie przedmiotu zamówienia w trakcie transportu przez firmę kurierską lub przewoźnika, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie dostawcy usług transportowych.
10. Ryzyko utraty przedmiotu zamówienia przechodzi na Odbiorcę z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej lub przewoźnikowi.
§5

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w zamówieniu na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Odbiorcę. Nowa cena musi uzyskać akceptację Odbiorcy, w przeciwnym wypadku Umowę uważa się za rozwiązaną. Powyższe ma zastosowanie również w wypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyprodukowania i wydania przedmiotu dostawy, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1. O zmianie terminu wykonania dostawy Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę.


3. Dostawca, za zgodą Odbiorcy w wypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, może stosownie do okoliczności zawiesić zamówienie do czasu ustąpienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia lub wykonać zamówienie w innym terminie.

4. Jeżeli na skutek okoliczności leżących po stronie Odbiorcy nie będzie możliwe wykonanie Umowy przez Dostawcę, Odbiorca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania Umowy poniesione przez Dostawcę.

§6

1. Przedmiot umowy będzie wydany Odbiorcy w opakowaniu zbiorczym (w zależności od rodzaju zamówionego towaru: karton, foliopak ).

§7

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w dostarczonej przesyłce Odbiorca powinien sporządzić protokół w obecności przewoźnika wraz z dokładnym ich opisem; zaleca się sporządzenia dokumentacji w formie zdjęć.
2. Brak podpisanego protokołu przez przedstawiciela firmy przewozowej pozbawia Odbiorcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
3. Wszelkie uszkodzenia odebranych paczek zgłoszone przez Odbiorcę po odbiorze bez zastrzeżeń nie podlegają reklamacji.
4. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
5. Stwierdzenie przez Odbiorcę przy odbiorze przedmiotu dostawy jego uszkodzenia lub ubytku, winno być potwierdzone sporządzonym na ową okoliczność protokołem przesłanym niezwłocznie do Dostawcy.

6. Zawiadomienie o wszelkich wadach przedmiotu dostawy oraz niezgodności dostawy z Umową uważa się za dokonane, jeżeli Odbiorca powiadomi o nich pisemnie Dostawcę w terminie 3 dni od daty odebrania przedmiotu umowy. Zawiadomienie powinno zawierać opis wady i okoliczności jej wykrycia.

7. Zgłoszenie pisemne jest dostarczane Dostawcy wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą problem. W przypadku wydruków konieczny jest zwrot uszkodzonych partii do Dostawcy, celem rozpatrzenia reklamacji.8. Przesłanie nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem reklamacji. Koszty zwrotu pokrywa Odbiorca.

9. Odbiorca może odesłać zareklamowany towar na koszt Dostawcy, jedynie po pisemnej akceptacji Dostawcy co do formy zwrotu.


10. O rozstrzygnięciu reklamacji Odbiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie: 7 dni od daty zwrotu towaru lub wpłynięcia zawiadomienia i dokumentacji fotograficznej.

11. W przypadku uznania reklamacji i konieczności naprawy lub wymiany towaru, będzie ona dokonana w terminie określonym przez Dostawcę.

12. Odpowiedzialność Dostawcy wyłącza wystąpienie wad, za które nie jest odpowiedzialny, w szczególności: stosowanie przez Odbiorcę dostarczanego przez Dostawcę przedmiotu dostawy niezgodnie z jej technicznym przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją użytkowania, wystąpienie wad powstałych podczas transportu lub przeładunku.

13. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za uszczerbki poniesione przez Odbiorcę w wyniku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania przedmiotu dostawy.

14. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona wyłącznie do kwoty netto wynikającej z faktury VAT wystawionej Odbiorcy za towar, który został reklamowany.

15. Dostawca dołącza do Towaru instrukcje jego użytkowania. Instrukcje użytkowania są dostępne na www.kotary.pl W przypadku nie stosowania się przez Odbiorcę do postanowień instrukcji wszelka odpowiedzialność Dostawcy za szkodę zostaje wyłączona.

16. Reklamacji nie podlegają:
- Nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego
- Produkty uszkodzone ze względu na nieprawidłowy montaż
- Uszkodzone na skutek niewłaściwej eksploatacji
- Zniszczone na skutek niewłaściwej ekspozycji
- Zniszczone przez narażenia na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych
- Uszkodzone lub zniszczone przez narażenie na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych
- Produkty zniszczone, uszkodzone lub przerobione przez Klienta podczas montażu lub obróbki
- Produkty zniszczone lub uszkodzone w trakcie transportu, jeśli nie zostały zgłoszone przewoźnikowi i nie sporządzono protokołu szkodowego podpisanego przez przewoźnika
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- Odchylenia od wymiarów, jeżeli mieszczą się w zakresach tolerancji

§8

1. Realizacja wydruków odbywa się na podstawie projektów dostarczonych do siedziby Dostawcy. Przesyłane pliki graficzne powinny być gotowe do druku, przygotowane wg wytycznych Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki graficzne Odbiorcy.
2. W przypadku, gdy pliki nie są gotowe do druku, należy zaznaczyć to w zamówieniu. Za ewentualne poprawki plików Dostawca pobiera dodatkową opłatę wskazaną poniżej
3. Po przesłaniu przez Odbiorcę plików graficznych, są one weryfikowane przez dział graficzny Dostawcy - oceniana poprawność wykonania. Na tym etapie, gdy występują nieprawidłowości w plikach graficznych, ustalane jest między Odbiorcą a Dostawcą czy Odbiorca poprawi dane we własnym zakresie, czy też wdrażana jest usługa graficzna. Wysokość opłaty za usługę graficzną: 150 pln netto, za 1 godzinę pracy grafika (kwota minimum). W przypadku wpłynięcia plików graficznych wymagających poprawy, termin realizacji dostawy zostanie zaktualizowany przez Dostawcę po wpłynięciu poprawnych plików graficznych.

4. Dostawca przedstawia Odbiorcy za pośrednictwem poczty e-mail Umowę i prew projektu graficznego. Odbiorca dokonuje zatwierdzenia Umowy w formie e-mailowej.

5. Odbiorca akceptując przesłaną przez Dostawcę Umowę i prew projektu graficznego , powinien zachować szczególną uwagę przy jego potwierdzaniu. Dostawca nie odpowiada za błędy w prew projektu graficznego. Potwierdzenie prew graficznego traktuje się jako ostateczną akceptację layoutu i podstawę do rozpoczęcia produkcji.

6. Przesłane przez Dostawcę Umowa i prew graficzne powinny być przez Odbiorcę dokładnie sprawdzone. Dostawca nie odpowiada za elementy, które znikają podczas pracy z plikami.

7. Wszelkie zmiany, wprowadzane do zamówienia przez Odbiorcę po jego przyjęciu do realizacji wymagają poinformowania Dostawcę w formie mailowej. Wprowadzenie zmian, o ile jest to możliwe, wymaga potwierdzenia ze strony Dostawcy. Brak potwierdzenia ze strony Dostawcy oznacza nieuwzględnienie zmian.

8. Jeśli zmiany zostaną zgłoszone przez Odbiorcę po rozpoczęciu procesu produkcji ponosi on koszty -wyprodukowanego zamówienia całego lub części w zależności od fazy produkcji- poniesione przez Dostawcę.

9. W druku cyfrowym na tekstyliach kolory PANTONE, HKS, RAL dobierane są z jak najbliższą dokładnością do próbnika, lecz niektóre z nich mogą nieznacznie odbiegać od próbnika; część kolorów jest nieosiągalna w druku cyfrowym.

10. Odbiorca, chcąc mieć pewność oczekiwanej jakości wydruku, koloru oraz wybranego materiału, powinien zamówić próbę wydruku. Po akceptacji przez Odbiorcę próby wydruku Dostawca rozpoczyna produkcję zamówienia. Realizowana próba może nieznacznie, do +/- 3% różnić się od ostatecznego wydruku.


11. W przypadku niezamówienia wydruku próbnego Odbiorca akceptuje wszelkie różnice kolorystyczne lub jakościowe pomiędzy wydrukiem na produkcie gotowym a posiadanym z opisu, mogące wynikać z rodzaju użytej technologii, specyfiki danej maszyny drukującej, rodzaju materiału, na którym wydruk jest wykonywany, rodzaju farb oraz innych obiektywnych czynników.

12. Akceptacja wydruku próbnego stanowi również akceptację ewentualnych błędów występujących w pliku oraz innych uchybień mogących powstać przy pracach na pliku.


§9

1. Dostawca wykona przedmiot dostawy według osiągnięć techniki z zachowaniem należytej staranności.

§10

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do tolerancji ilościowej wykonanego towaru do ±3%. W przypadku, gdy nastąpi niedodruk (brak ilościowy) w granicach tolerancji, Odbiorca dokona zapłaty zgodnie rzeczywistą ilością dostarczonego towaru. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę. W przypadku, gdy wystąpi nadprodukcja (wydrukowana zostanie większa ilość sztuk niż zamówiono), Odbiorca może zakupić ją w cenach ustalonych w odrębnej ofercie Dostawcy.

2. Towar jednostkowy wykonany przez Dostawcę, ze względów technologicznych może mieć różnicę w wymiarze na długości ±5% jak i szerokości ±5%, chyba że strony w Umowie postanowią inaczej. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę.

§11

1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu.
2. Dostawca nie odpowiada za straty ekonomiczne odbiorcy wobec osób trzecich, które powstały w konsekwencji opóźnień w realizacji i dostawie zamówień, i nie kompensuje innych niż przez Dostawcę podjętych usług transportowych.

§12

1. Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.

§13

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14

1. Poprzez akceptację Ogólnych Warunków Dostawy Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią i akceptuje warunki nimi określone.
2. Akceptacja Ogólnych Warunków Dostawy stanowi warunek konieczny dla przyjęcia zamówienia przez Dostawcę.
3. Przyjmuje się, że Odbiorca składając zamówienie zapoznał się i zaakceptował Ogólne Warunki Dostawy.